Two women among China's Political Bureau members

Syndicated from IANS | Published on Thu, Nov 15 2012 10:33 IST | 19 Views | Add comment

Two women, Liu Yandong and Sun Chunlan, are among the Political Bureau members of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee.

The other members are Xi Jinping, Ma Kai, Wang Qishan, Wang Huning, Liu Yunshan, Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Zhengcai, Li Keqiang, Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Leji, Hu Chunhua, Yu Zhengsheng, Li Zhanshu, Guo Jinlong and Han Zheng.

They were elected at the first plenary session of the 18th CPC Central Committee on Thursday, reported Xinhua.

Add Your Comment

Enter your name and email below and post your comment.

Enable Images

Visitor Comments

There are no comments. Be the first one to add a comment.