സ്വകാര്യതയും ഉള്ളു നിറയെ സ്നേഹവും സ്വപ്നങ്ങളും കരുതിവെച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നു  
   

When would you like the card to be sent ?

Message Arrangement
:-)) :-) :-( 8-) :-/ %-) ;-)  :?: 8-|

Would you like to receive notification when the card is viewed? (You will be notified only once, no matter how many times the card is viewed).