Mysuru: Devotees perform Abhisheka to the statue of Gomateshwara on the occasion of Masthakabhisheka near Mysuru on Nov 29, 2015.

1 / 2
2 / 2
 

Latest News

Latest Photos