NGARI, Aug. 14, 2014 - Photo taken on Aug. 14, 2014 shows a view of the "holy mountain", the Kangrinboqe, in Ngari Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region.

1 / 3
2 / 3

Photo taken on Aug. 14, 2014 shows the reflection of the "holy mountain", the Kangrinboqe, in Ngari Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region.

3 / 3
 

Latest News

Latest Photos