ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കുന്ന
കാമുകിയെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ട്ടം ,..
ചോദിച്ചാൽ ഹൃദയം പറിച്ചു തരുന്ന
എന്റെ കൂട്ടുകാരെയാണ് ...,,
I LOVE MY FRIENDS

Dedicated to my all friends...
Submitted on : Jan 31, 2015

To submit your SMS and share it with others click the 'Submit Your SMS' link below