ഷഹദ് ഷാ ഇക്ക ബക്തൻ gravatar
Name:ഷഹദ് ഷാ ഇക്ക ബക്തൻ
Total Submissions:2
Average User Rating:
Most Active Category:SMS Jokes - 1 Message(s)

Given below are all the SMS messages contributed by our user ഷഹദ് ഷാ ഇക്ക ബക്തൻ.

Sort By: Date Rating
 • ഷഹദ് ഷാ

   മൊയലാളി:നിനോട് വീട്ടിലെ കോളിംഗ് ബെൽ ശെരിയാക്കാൻ പറഞിട്ട് നീ ശെരിയാക്കാൻ വന്നോ?
   ശശി:ഞാൻ അവിടെ വന്നു 10 തവണ ഞാൻ ബെൽ അടിച്ചു ആരേയും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുപോന്നു

  • SHAHAD SHA

    നീ എന്നെ മറന്നാലും.
    ഞാൻ
    നിന്നെ മറക്കില്ല കാരണം
    നിനോടപ്പം ഉള്ള ഓർമ്മക്കൾ ഒരുപാട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട് അത് മരിക്കുവോളം എനോടപ്പം ഉണ്ടാക്കും